عنوان
مبلغ
خلاصه نوشته
37,000 تومان
  • کم کننده ترشح عرق بدن در شرایط معمولی و دوران یائسگی
  • خشکاننده شیر مادران
  • خشکاننده شیر مادران با توقف شیر دهی