شربت کیندر رویال ژلی

Kinder Royal Jelly Syrup

20 عدد در انبار

شناسه محصول: 4867دسته: تقویتی, رشد, مکمل دارویی, مکمل های تخصصی, مکمل کودکان
 • کمک به حفظ سلامت عمومی و تقویت سیستم ایمنی در کودکان و نوجوانان
 • حاوی رویال ژلی ، ویتامین های گروه B ، C ، A ، D3 ، E ، روی و K1
 • بهبود رشد جسمی و ذهنی
 • بهبود اشتها
 • سلامت پوست، مو و ناخن
تاریخ انقضا
 • 2023/11

20 عدد در انبار

130,800 تومان

تحویل اکسپرس
پشتیبانی 24 ساعته
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات

شربت کیندر رویال ژلی

 • کمک به حفظ سلامت عمومی و تقویت سیستم ایمنی در کودکان و نوجوانان
 • حاوی رویال ژلی ، ویتامین های گروه B ، C ، A ، D3 ، E ، روی و K1
 • بهبود رشد جسمی و ذهنی
 • بهبود اشتها
 • سلامت پوست، مو و ناخن

برای کودکان 3 تا 12 سال :

روزانه یک قاشق مربا خوری ( 5 میلی لیتر )

برای نوجوانان و بزرگسالان :

روزانه 2 قاشق مرباخوری ( 10 میلی لیتر ) یا مطابق دستور پزشک

ﻫﺮ ﻓﺮد دارای ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﯽ او را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎ دارای ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ  ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ T و B ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ی ﺑﺮای آﻧﺘﯽ ژن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ در ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ، ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽ ژن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﻓﺎع  ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﺿﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب رده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﺮوزه ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺗﺎﺋﯿﺪ آن وﺟﻮد دارد .

ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل  ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ دو ﭘﯿﺎم اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ، ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺘﯽ ژن و ﻗﻄﻌﻪ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫ ﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺎم دوم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎﯾﯽ MHC ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﭘﯿﺎم اول را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎی “ﮐﻤﮏ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ” ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﻘﺎ دو ﭘﯿﺎم، ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ IL-2 ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ، رﺷﺪ و ﺗﻤﺎﯾﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎ ، اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ دو  ﮐﻤﮑﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی رﺷﺪ، T ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شربت کیندر رویال ژلی”

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

عنوان