توضیحات

ساشه مگترا نیچرز اونلی

  • کمک به درمان، بهبود و پیشگیری حمله‌های دردهای میگرنی
  • بهبود عملکرد ماهیچه‌ها، استخوان‌ها و سلول‌های عصبی
  • کمک به بهبود علائم سندرم پیش از قاعدگی
  • آرام نگه داشتن گردش خون در بدن
  • کمک به بهبود کیفیت خواب

روزانه یک ساشه میل شود.

گرچه میگرن و سردرد کششی انواع متفاوت و متنوع دارند، ولی هر کدام صفات مخصوص خود را دارا میباشند. سردردهای کششی را با ساختارهای مختلف توجیه می کنند. ولی شواهدی موجود است که آنها را به اختلالات روانی مربوط میکند.

در اغلب بیماران عوامل روانی اصلی به طور ناگهانی عمل می نماید و بیماران به اضطراب و ناراحتی های خود آگاهی دارند. این سردردها به وسیله فشارها و توقعات محیط اطراف که بیشتر از تحمل شخص است (مانند فشارهای اقتصادی، اجتماعی و جسمی) نیز به وجود می آیند.

بیماران میگرنی از تضادهای درونی خصومت آمیز و پرخاشگرانه، با شدت زیاد و ویران کننده رنج می برند. در مورد میگرن غیر از تضادهای ذکر شده عوامل روانی دیگری نیز ممکن است دست اندرکار باشند. مشاهدات بالینی که بر مبنای دانش و فیزیولوژی پیدا شده، تا اندازهای قابل قبول، ساختار درد را در سردردهای کششی توجیه می نمایند.

فشارهای هیجانی از مهمترین عواملی هستند که در به وجود آمدن سردرد به ویژه از نوع کششی (تنشی)، نقش مؤثری دارند. تنش به موجب تعریف عبارت است از: کشش، حالت کشیده شدن، یک احساس که این حالت را به نظر می آورد، یا یک احساس محکمی، سفت شدن و فشرده شدن، از نظر بالینی سردردهای کششی به سردردهایی اطلاق می شود که دائمی یا دوره ای بوده و به کشمکش های روانی که بیمار تا اندازه ای از آن آگاهی دارد، مربوط می شوند.

سردرد کششی معمولا از پیش خبر نمیدهد؛ دو طرفه است و ممکن است همراه با علائم دیگری از قبیل اضطراب و نگرانی، تهوع و استفراغ باشد. شدت و تکرار آن متفاوت است و اغلب، روزها یا هفته ها و ماهها و یا سال ها ادامه می یابد.