توضیحات

قطره ویتوکید

  • رشد و شکل گیری و نگهداری استخوان ها در کودکان
  • ضعف، خستگی و فعالیت بدنی بیش از حد
  • کمبود ویتامین و مواد معدنی در کودکان
  • مولتی ویتامین کودکان
  • تقویت قدرت عضلانی
  • دوره نقاهت بیماری

مقدار مصرف بر اساس سن و جنس تعیین می شود.

کودکان، آسىب پذىرترىن قشر جمعىت هاى انسانى هستند که در مقابل شرایط و ناملایمات زندگى از جمله بىمارى ها، به تنهاىى توان مقابله و دفاع را ندارند بنابراىن باىد توسط گروه هاى دیگر اجتماعى مانند خانواده، مربیان و سرپرستان و سایر افراد و نهادها مورد حماىت و پشتیبانی قرار گیرند امروزه چگونگى بروز و عوامل اىجاد کننده بسىارى از بیماریها و همچنىن راه هاى پىشگىرى از آن ها شناخته شده است.

کودکانی که از پروتئین ها ، کربوهیدراتها و ویتامین ها به اندازه کافی مصرف نمی کنند، تغذیه شان ناقص است و همین نقص تغذیه به تدریج آنها را به غذا بی میل می کند؛ تا آنجا که آنها را به کلی از فعالیت باز میدارد. مثلا اگر روزانه به مقدار لازم آهن به بدن کودک نرسد، دستگاه خون سازی بدن او که احتیاج مبرمی که مصرف این ماده دارد، دچار نقصان میشود و از ساختن خون باز می ایستد و به تدریج دچار کم خونی که خود یکی از عوامل مهم بی اشتهایی است، میگردد.