کپسول انرژیفیکس هرباویوا

56,000 تومان

ناموجود


تاریخ انقضا مشخص نشده است.

راهنمای خرید از دارونت

معرفی کوتاه
  • حاوی عصاره خشک ریشه جین سنگ، کافئین، ویتامین B12
  • فاقد گلوتن، لاکتوز، رنگ مصنوعی و اسانس یا مواد نگهدارنده
هیچ کامنتی برای این محصول یافت نشد.

56,000 تومان

ناموجود


کپسول انرژیفیکس هرباویوا

معرفی کوتاه
  • حاوی عصاره خشک ریشه جین سنگ، کافئین، ویتامین B12
  • فاقد گلوتن، لاکتوز، رنگ مصنوعی و اسانس یا مواد نگهدارنده
تاریخ انقضا مشخص نشده است.
هیچ کامنتی برای این محصول یافت نشد.

جدول محتوا

راهنمای خرید از دارونت

معرفی محصول

کپسول انرژیفیکس هرباویوا

  • حاوی عصاره خشک ریشه جین سنگ، کافئین، ویتامین B12
  • فاقد گلوتن، لاکتوز، رنگ مصنوعی و اسانس یا مواد نگهدارنده

 

در صورت نیاز هر 4 ساعت یک کپسول مصرف شود. ولی مصرف بیش از 3 کپسول در 24 ساعت مجاز نمی باشد.

 

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي  ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن و ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼت، ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب اول ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪ اﻣﺮوز وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر زﯾﺎد و اﺳﺘﺮس اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ورزش ﻧﮑﺮدن و ﮐﻢ آﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ، وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺟﻮاب ﺳﺎده اﺳﺖ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ، ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .رژﯾﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪن ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﺮاي ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارد، را ﺣﺬف ﮐﺮده اﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و آﻧﺘﯽ  اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ، اﻧﺮژي و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ را ﻫﻢ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

 

نظرات

اگر در مورد این دارو سوالی دارید، همین الآن بپرسید، همکاران ما در سریع‌‌‌‌‌ترین زمام ممکن پاسخ می‌دهند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول انرژیفیکس هرباویوا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

56,000 تومان